География – конспект


Програма

1. Обща и регионална география на света (9. клас)

Географска карта. Мащаб. Географски координати

Геосферен строеж на Земята (атмосфера, хидросфера, литосфера, биосфера)

Природни компоненти и комплекси на Земята. Природни зони на Земята

Природноресурсен потенциал на света. Природни рискове. Суровинно-енергиен и екологичен проблем

Население на света (брой, разпределение, движение, структура). Демографски проблем и демографска политика

География на селищата. Урбанизация

Политическа карта и политически системи в света

География на световното стопанство – сектори и отрасли. Полюси на световното стопанство.Първичен сектор. Вторичен сектор. Третичен сектор

Световни и регионални международни организации

Регионална география: Източноевропейски регион (Русия). Западноевропейски регион (Германия, Великобритания, Франция). Региони в Азия (Япония, Китай). Северноамерикански регион (САЩ, Канада). Латиноамерикански регион (Мексико, Бразилия).

Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони

 

2. География на България (10. клас)

Географско положение, територия и граници на България

Природна среда (релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят)

Природно-географски области (Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Задбалкански котловини, Витоша и Софийско поле, Средна гора, Краище, Горнотракийска низина, Сакар-Странджанска подобласт, Рила и долината на р. Струма, Пирин и долината на р. Места, Осоговско-Беласишка планинска редица, Западни Родопи, Източни Родопи, Черноморско крайбрежие и Черно море)

Население (брой, разпределение, движение и структура)

Селища

Държавно устройство и административно-териториално деление на България

Национално стопанство (развитие, структура, фактори, основни показатели)

Първичен сектор (добивни отрасли, растениевъдство, животновъдство)

Вторичен сектор (енергетика, металургия, машиностроене, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост)

Третичен сектор (транспорт, туризъм, вътрешна и външна търговия)

Географски региони (Югозападен, Западен Тракийско-Родопски, Източен Тракийско-Родопски, Югоизточен, Североизточен приморски, Североизточен Придунавски, Северен Централен, Северозападен).